Σεμινάριο APLS

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ APLS – ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE

Γενική ιδέα

To ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (APLSProviders),από το AdvancedLifeSupportGroup του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική και από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης(ΕΕΚΑΑΝ), του ΚΕΣΥ.

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

·την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη

·την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις,

  • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,

  • Φροντιστήρια,

  • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

Ένα μήνα περίπου, πριν την έναρξη του Σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους εγχειρίδιο 300 σελίδων (APLSmanual),το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τηνπαρακολούθηση του Σεμιναρίου. Μαζί με το εγχειρίδιο αποστέλλεται και ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, που θα βοηθήσει στην κατανόηση του περιεχομένου και θα ενθαρρύνει τη μελέτη, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα.Αναλόγως των δυνατοτήτων των υποψηφίων, παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαμέσου του διαδικτύου, σύμφωνα με τη νεότερη πρακτική τουΣεμιναρίου.

Κόστος σεμιναρίου 490 ΕΥΡΩ

Το κόστος του Σεμιναρίου εξασφαλίζει το κύρος και την εγκυρότητα, ανταποδίδοντας σε ποιότητα και επάρκεια.Η APLSHellas, ως Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δεν αποκομίζει οφέλη από τα έσοδα των Σεμιναρίων, παράμόνον καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτών και του Σεμιναρίου, καθώς και την αγορά, συντήρηση και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού. Στην τιμή περιλαμβάνονται: Η συμμετοχή στο σεμινάριο, το APLSmanual,καφέδες, αναψυκτικά, ελαφρά γεύματα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και δείπνο γνωριμίας εκπαιδευτών–εκπαιδευομένων το πρώτο βράδυ του Σεμιναρίου.

Επιλογή Υποψηφίων

Ο αριθμός των υποψηφίων είναι περιορισμένος και ανέρχεται σε 24 ή 32 ανά Σεμινάριο. Η επιλογή τους γίνεται ως εξής: 3 μήνες πριν την έναρξη, αποστέλλονται από τη γραμματεία δελτία συμμετοχής στις κλινικές που άπτονται του αντικειμένου. Ακολουθεί η επιλογή των συμμετεχόντων, βάσει διαφόρων κριτηρίων, κυρίως όμως του κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις γνώσεις που θα αποκομίσουν. Σημαντικό επίσης είναι το κριτήριο της εντοπιότητας, ώστε να ωφεληθούν οι γιατροί του Νοσοκομείου, της πόλης και της περιοχής που γίνεται το Σεμινάριο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Υπεύθυνοτου Σεμιναρίου σε συνεργασία με τον τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Κλινικήςπου θα φιλοξενήσει το Σεμινάριο. Η διαδικασία σχηματισμού της λίστας των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ώστε να υπάρξει χρόνος για την παραγγελία και την αποστολή του υλικού.

Περιεχόμενο

Το θεωρητικό μέρος διδάσκεται με μια σειρά διαλέξεων. Παράλληλα γίνεται πρακτική εκπαίδευση σεσταθμούς δεξιοτήτων, φροντιστήρια 6-8 ατόμων σε ειδικά θέματα, καιεκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων ή τραυματισμένων παιδιών, με ρεαλιστικό εποπτικό υλικό. Η επιτυχής παρακολούθηση ελέγχεται με τριών ειδών εξετάσεις:

  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επί του θεωρητικού μέρους,
  2. Πρακτική εξέταση στη Βασική Αναζωογόνηση, Απινίδωση & Διαχείριση του αεραγωγού, και
  3. Εικονικό σενάριο.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν αμέσως το αποτέλεσμα και για το πρακτικό μέρος δίνεται η δυνατότητα άμεσης επανεξέτασης, σε περίπτωση αποτυχίας. Οι επιτυχόντες παραλαμβάνουν άμεσα πιστοποιητικό παρακολούθησης, που πιθανόν χρειάζεται για την εκπαιδευτική τους άδεια και σε σύντομο διάστημα την επίσημη ταυτότητα του Διασώστη (APLSProvider).

Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Την Επιστημονική ευθύνη του Σεμιναρίου έχει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους εκπαιδευτές, τον διευθυντή και τον συντονιστή. Αυτοί συνεδριάζουν σε ιδιαίτερο χώρο, καθημερινά,για τα διάφορα σχετικά με το Σεμινάριο θέματα. Για κάθε υποψήφιο κάποιος από το Συμβούλιο εκτελεί χρέη μέντορα και είναι δίπλα στον κάθε υποψήφιο για κάθε θεωρητικό ή πρακτικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.