APLS

Advance Paediatric Life Support
Σεμινάριο PLS

published: 09 May 2008


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PLSPAEDIATRICLIFE SUPPORT COURSE

 

Γενικήιδέα

 

ToΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΟΝΕ-DAY PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE,PLS) απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς,νοσηλευτές, διασώστες και άλλους υγειονομικούς, οι οποίοι εμπλέκονται σεδιαδικασίες Αναζωογόνησης και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών.Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών-ΒασικήςΥποστήριξης (PLS Providers), από το Advanced Life Support Groupτου Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρικήκαι από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ), τουΚΕΣΥ.

 

Το Σεμινάριο, μέσωδιαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

· τηνπρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικήςανακοπής σε παιδιά και βρέφη

· τηνεφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωήκαταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριοπεριλαμβάνει:

· Διαλέξεις,

· Σταθμούςεκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,

· Φροντιστήρια,

· Διδασκαλίακαι συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

 

Ένα μήνα περίπου, πριν τηνέναρξη του Σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους περιληπτικό εγχειρίδιο το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικέςγνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου. Μαζί με τοεγχειρίδιο αποστέλλεται και ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, που θαβοηθήσει στην κατανόηση του περιεχομένου και θα ενθαρρύνει τη μελέτη, καθώς καιάλλες πρακτικές πληροφορίες μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Κόστος σεμιναρίου 130 ΕΥΡΩ

 

 Τοκόστος του Σεμιναρίου εξασφαλίζει το κύρος και την εγκυρότητα, ανταποδίδονταςσε ποιότητα και επάρκεια. Η APLS Hellas, ως Εταιρεία Μη ΚερδοσκοπικούΧαρακτήρα, δεν αποκομίζει οφέλη από τα έσοδα των Σεμιναρίων, παρά μόνονκαλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτών και του Σεμιναρίου, καθώς και τηναγορά, συντήρηση και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού. Στην τιμήπεριλαμβάνονται: Η συμμετοχή στο σεμινάριο, οι σημειώσεις, καφέδες, αναψυκτικάκαι ελαφρό γεύμα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 

ΕπιλογήΥποψηφίων

 

 Οαριθμός των υποψηφίων είναι περιορισμένος και ανέρχεται σε 24 ανά Σεμινάριο. Ηεπιλογή τους γίνεται ως εξής: 3 μήνες πριν την έναρξη, αποστέλλονται από τηγραμματεία δελτία συμμετοχής στις κλινικές που άπτονται του αντικειμένου.Ακολουθεί η επιλογή των συμμετεχόντων, βάσει διαφόρων κριτηρίων, κυρίως όμωςτου κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις γνώσεις που θααποκομίσουν. Σημαντικό επίσης είναι το κριτήριο της εντοπιότητας, ώστε ναωφεληθούν οι υγειονομικοί του Νοσοκομείου, της πόλης και της περιοχής πουγίνεται το Σεμινάριο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Συντονιστή του Σεμιναρίουσε συνεργασία με τον τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Κλινικής που θαφιλοξενήσει το Σεμινάριο. Η διαδικασία σχηματισμού της λίστας των υποψηφίωνπρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ώστε ναυπάρξει χρόνος για την παραγγελία και την αποστολή του υλικού.

 

Περιεχόμενο 

Τοθεωρητικό μέρος διδάσκεται με μια σειρά διαλέξεων. Παράλληλα γίνεται πρακτικήεκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων, φροντιστήρια 6 ατόμων σε ειδικά θέματα,και εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών, με ρεαλιστικόεποπτικό υλικό. Ηπλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου χωρίς την επιλογή της τελικής εξέτασηςσυνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Εάν ο υποψήφιος τοεπιθυμεί μπορεί να πιστοποιήσει την επιτυχή παρακολούθηση συμμετέχοντας σεπρακτική εξέταση κατά την οποία θα πρέπει να επιδείξει την επάρκειά του στηΒασική Αναζωογόνηση ενός εικονικού περιστατικού χρησιμοποιώντας τις γνώσεις πουδιδάχθηκαν στο Σεμινάριο. Η επιτυχής εξέταση συνεπάγεται τη χορήγηση τουπιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής, με την πιστοποίηση του Advanced Life Support Group και της EθνικήςΕπιτροπής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με 8 μόριαΣυνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Η ισχύς του πιστοποιητικούείναι για 4 χρόνια.

Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Την Επιστημονική ευθύνητου  Σεμιναρίουέχει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους εκπαιδευτές, τονδιευθυντή και τον συντονιστή. Αυτοί συνεδριάζουν σε ιδιαίτερο χώρο, για ταδιάφορα σχετικά με το Σεμινάριο θέματα. Για κάθε υποψήφιο κάποιος από τοΣυμβούλιο εκτελεί χρέη μέντορα και είναι δίπλα στον κάθε υποψήφιο γιακάθε θεωρητικό ή πρακτικό πρόβλημα που μπορεί ναπροκύψει.