APLS

Advance Paediatric Life Support
Σεμινάριο APLS

published: 09 May 2008


 /o:p

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ APLS – ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE

 /o:p

Γενικήιδέα

 /o:p

ToΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ADVANCED PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE, APLS) απευθύνεται σε ειδικούς καιειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης καιΕξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχήπαρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών (APLS Providers),από το Advanced Life Support Group του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης στηνΕπείγουσα Ιατρική και από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης(ΕΕΚΑΑΝ), του ΚΕΣΥ.

 /o:p

Το Σεμινάριο, μέσωδιαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

· τηνπρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικήςανακοπής σε παιδιά και βρέφη

· τηνεφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωήκαταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριοπεριλαμβάνει:

· Διαλέξεις,

· Σταθμούςεκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,

· Φροντιστήρια,

· Διδασκαλίακαι συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

  

Ένα μήνα περίπου, πριν τηνέναρξη του Σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους εγχειρίδιο 300 σελίδων (APLS manual),το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τηνπαρακολούθηση του Σεμιναρίου. Μαζί με το εγχειρίδιο αποστέλλεται και έναερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, που θα βοηθήσει στην κατανόηση τουπεριεχομένου και θα ενθαρρύνει τη μελέτη, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίεςμαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα. Αναλόγωςτων δυνατοτήτων των υποψηφίων, παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση τουερωτηματολογίου διαμέσου του διαδικτύου, σύμφωνα με τη νεότερη πρακτική τουΣεμιναρίου.

 /o:p

Κόστος σεμιναρίου 490 ΕΥΡΩ

 /o:p

Τοκόστος του Σεμιναρίου εξασφαλίζει το κύρος και την εγκυρότητα, ανταποδίδονταςσε ποιότητα και επάρκεια. Η APLS Hellas, ως Εταιρεία ΜηΚερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δεν αποκομίζει οφέλη από τα έσοδα των Σεμιναρίων, παράμόνον καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτών και του Σεμιναρίου, καθώςκαι την αγορά, συντήρηση και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού. Στην τιμήπεριλαμβάνονται: Η συμμετοχή στο σεμινάριο, το APLS manual,καφέδες, αναψυκτικά, ελαφρά γεύματα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και δείπνο γνωριμίαςεκπαιδευτών –εκπαιδευομένων το πρώτο βράδυ του Σεμιναρίου.

 /o:p

ΕπιλογήΥποψηφίων

 /o:p

 Οαριθμός των υποψηφίων είναι περιορισμένος και ανέρχεται σε 24 ή 32 ανάΣεμινάριο. Η επιλογή τους γίνεται ως εξής: 3 μήνες πριν την έναρξη,αποστέλλονται από τη γραμματεία δελτία συμμετοχής στις κλινικές που άπτονταιτου αντικειμένου. Ακολουθεί η επιλογή των συμμετεχόντων, βάσει διαφόρωνκριτηρίων, κυρίως όμως του κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τιςγνώσεις που θα αποκομίσουν. Σημαντικό επίσης είναι το κριτήριο τηςεντοπιότητας, ώστε να ωφεληθούν οι γιατροί του Νοσοκομείου, της πόλης και τηςπεριοχής που γίνεται το Σεμινάριο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Υπεύθυνοτου Σεμιναρίου σε συνεργασία με τον τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Κλινικήςπου θα φιλοξενήσει το Σεμινάριο. Η διαδικασία σχηματισμού της λίστας τωνυποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη του Σεμιναρίουώστε να υπάρξει χρόνος για την παραγγελία και την αποστολή του υλικού.

Περιεχόμενο 

Το θεωρητικό μέροςδιδάσκεται με μια σειρά διαλέξεων. Παράλληλα γίνεται πρακτική εκπαίδευση σεσταθμούς δεξιοτήτων, φροντιστήρια  6-8 ατόμων σε ειδικά θέματα, καιεκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων ή τραυματισμένων παιδιών, μερεαλιστικό εποπτικό υλικό. Η επιτυχής παρακολούθηση ελέγχεται με τριών ειδώνεξετάσεις: 1.Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επί του θεωρητικού μέρους, 2. Πρακτικήεξέταση στη Βασική Αναζωογόνηση, Απινίδωση & Διαχείριση του αεραγωγού, και3.Εικονικό σενάριο.

Οι υποψήφιοι μαθαίνουναμέσως το αποτέλεσμα και για το πρακτικό μέρος δίνεται η δυνατότητα άμεσηςεπανεξέτασης, σε περίπτωση αποτυχίας. Οι επιτυχόντες παραλαμβάνουν άμεσαπιστοποιητικό παρακολούθησης, που πιθανόν χρειάζεται για την εκπαιδευτική τουςάδεια και σε σύντομο διάστημα την επίσημη ταυτότητα του Διασώστη (APLSProvider), τουAdvanced Life Support Group που έρχεται από την Αγγλία και η οποία έχει ισχύγια 4 χρόνια  καιτο πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής της Eθνικής ΕπιτροπήςΚαρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με 25 μόριαΣυνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, είναι η υψηλότερη μοριοδότησηπου χορηγείται για εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Παραλαμβάνουν επίσηςδίσκο ακτίνας (CD)με όλο το περιεχόμενο της διδασκαλίας υπό μορφή παρουσιάσεων ή video πραγματικών κλινικώνπεριστατικών. Το κόστος του CD είναι 20 λίρες Αγγλίαςκαι αποδίδεται ολόκληρο στο Child Advocacy International,ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που προωθεί τις υποδομές υγείας σε φτωχές ήαναπτυσσόμενες χώρες. Έχει αποφασιστείαπό το APLS HELLASνα μην τροποποιηθεί το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο για τουςΈλληνες υποψηφίους.        

Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Την Επιστημονική ευθύνητου  Σεμιναρίουέχει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους εκπαιδευτές, τονδιευθυντή και τον συντονιστή. Αυτοί συνεδριάζουν σε ιδιαίτερο χώρο, καθημερινά,για τα διάφορα σχετικά με το Σεμινάριο θέματα. Για κάθε υποψήφιο κάποιοςαπό το Συμβούλιο εκτελεί χρέη μέντορα και είναι δίπλα στον κάθε υποψήφιογια κάθε θεωρητικό ή πρακτικό πρόβλημα που μπορεί ναπροκύψει.     

 /o:p

 /o:p

 /o:p

 /o:p