APLS

Advance Paediatric Life Support
Περιεχόμενο Σεμιναρίων

published: 09 May 2008


Περιεχόμενο των Σεμιναρίων

 

Ο βασικός στόχος του APLSείναι να διδάξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τηναντιμετώπιση παιδιών με απειλητική για τη ζωή νόσο ή τραύμα εντός της πρώτης«χρυσής» ώρας από την εισαγωγή τους. Από το 2005 χρησιμοποιείται η αναθεωρημένη4η έκδοση του προγράμματος, με νέο, αναπτυγμένο εγχειρίδιο (APLS manual) και DVD, τα οποία είναιενημερωμένα με τα νεότερα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνειπερισσότερες διαδραστικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

 

Αξίζει να αναφερθούμε λίγοπερισσότερο στον τρόπο διδασκαλίας των σεμιναρίων. Ο παραδοσιακός τρόπος τωνκλασικών διαλέξεων ανήκει στο παρελθόν. Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, ειδικάόταν αναφέρεται σε εκπαίδευση ενηλίκων, έχει υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους καιτεχνικές, δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι, δεν προσλαμβάνουν και δεν μαθαίνουνμε τον ίδιο τρόπο. Στα σεμινάριά μας, ακόμη και οι αναγκαίες παραδοσιακέςδιαλέξεις έχουν πάρει τον χαρακτήρα συζήτησης και αλληλεπίδρασης. Παράλληλαυπάρχουν θέματα που διδάσκονται μέσα από διαδικασίες παιχνιδιού, κουίζ, ρόλων,εμπειρίας και εξομοίωσης, εικονικών σεναρίων επειγόντων περιστατικών, μικρώνφροντιστηρίων για ολιγάριθμη ομαδική εργασία, πρακτικής εξάσκησης με γνήσιανοσοκομειακά υλικά κλπ. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικήςπροσέγγισης, είναι ο βιωματικός και διαπροσωπικός της χαρακτήρας. Οεκπαιδευόμενος υγειονομικός δεν αντιμετωπίζεται ως απρόσωπη μονάδα, αλλά ωςιδιαίτερος χαρακτήρας με συγκεκριμένο γνωσιακό υπόβαθρο και ψυχολογικά χαρακτηριστικά.Η στενή σχέση «μέντορα-εκπαιδευόμενου», που δημιουργείται υποχρεωτικά για τονκάθε υποψήφιο, έχει σαν σκοπό να εντοπίσει τα ιδιαίτερα στοιχεία τηςπροσωπικότητάς του και να τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα με σκοπό τηναποτελεσματική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, αυτή η προσέγγιση προσφέρει ευχαρίστησηκαι απόλαυση μάθησης σε ένα οργανωμένο και ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μεκανένα άλλο τρόπο δεν θα ήταν εφικτή η διεκπεραίωση ενός τόσο απαιτητικού σεχρόνο και κόπο, σεμιναρίου.

 

Από το Δεκέμβριο του 2007κυκλοφορεί η Ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του Σεμιναρίου. Παράλληλαδημιουργήθηκε η APLS/Virtual Learning Environment, ένας διαδικτυακός τόπος,όπου οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στοΣεμινάριο (pre Course MCQ),να ενημερώνονται ελεύθερα για ό,τι νεότερο στη βιβλιογραφία, να υποβάλλουνσχετικά ερωτήματα και να πιστοποιούν διαρκώς τη διατήρηση και την επάρκεια τωνγνώσεών τους.

 

Αναγνωρίστηκε γρήγορα ότι ενώ οι γιατροί και οινοσηλευτές που ασχολούνται με επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά, έβρισκανικανοποιητικό για τις ανάγκες τους, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου του APLS, πολλοί άλλοι νεότεροι γιατροί και νοσηλευτέςχρειάζονται επίσης εκπαίδευση, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Είναι προφανές ότι ένατριήμερο κλειστό σεμινάριο απαιτεί σημαντικό χρόνο, κόπο, σχετικό υπόβαθρο καιοικονομική επιβάρυνση. Έτσι, παράλληλα με το τριήμερο πρόγραμμα APLS, οργανώθηκε το μονοήμερο σεμινάριο PLS και μάλιστα στον τόπο εργασίας του κάθεενδιαφερομένου, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Το Σεμινάριο PLS άρχισε πιλοτικά το 1996. Είναι παρόμοιο αλλάβραχύτερο του APLS. Περιλαμβάνει ένα μικρόαριθμό διαλέξεων σχετικά με τη Βασική και Εξειδικευμένη Αναζωογόνηση και τηναντιμετώπιση του βαριά πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού. Με τη βοήθειαφροντιστηρίων ενισχύεται η ικανότητα της κλινικής προσέγγισης. Διδάσκονταιεπίσης οι δεξιότητες που απαιτούνται κατά την αρχική αναζωογόνηση του παιδιούπου βρίσκεται σε ανακοπή ή σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

 

Έλεγχος ποιότητας

 

Η αξία ενός σεμιναρίου σαν το APLS, μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ένα σύστημασυνεχιζόμενου ποιοτικού ελέγχου. Η ανταπόκριση, οι αντιδράσεις και η κριτικήτων υποψηφίων ελέγχονται κεντρικά, παράλληλα με επισκέψεις επιτήρησης. Τοδίκτυο των εκπαιδευτών συνδέεται ηλεκτρονικά σε ένα διαδικτυακό τόποελεγχόμενης πρόσβασης για ανταλλαγή πληροφοριών σε νεότερες εξελίξεις. Για ταΣεμινάρια που γίνονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρείται επιβεβλημένη ηπαρουσία 1-3 Βρετανών εκπαιδευτών ώστε να τηρείται και να διασφαλίζεται οέλεγχος ποιότητας και τα εκπαιδευτικά standards.Η συνθήκη αυτή τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα Σεμινάρια του Ελληνικού APLS.